Komunitní škola České Heřmanice, z.s., České Heřmanice čp. 120, IČ: 02429772 je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Výše schválené podpory: 4 559 017,80,-- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:
  • Aktivita č. 1:Řízení projektu
  • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
  • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
  • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
  • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu